AllianceFrançaise Hongrie

l’alternative culturelle

logo accueilGyőrExamens › Reglement

Reglement

Vizsgaidőpontok Egy adott tanév alatt (szeptembertől augusztusig tartó időszak) két alkalommal lehet vizsgát tenni, a vizsgaidőszakok december-január illetve május-június hónapokra esnek. A vizsgaidőpontok a Francia Intézet honlapján, szóróanyagokon és az intézet hirdetőtábláján tekinthetők meg.

Vizsgadíjak A vizsgadíjakat minden év decemberében hirdetjük meg a következő évre vonatkozólag. Az aktuális vizsgadíj összege megtalálható a Francia Intézet honlapján illetve a tanulmányi osztály tájékoztatójában. A vizsgadíjat a beiratkozáskor egy összegben kell kiegyenlíteni.

Jelentkezés A vizsgákra a jelentkezés az előre meghirdetett időpontokban zajlik. A jelentkezési határidők megtalálhatók a Francia Intézet honlapján illetve a tanulmányi osztály tájékoztatójában.

Vizsgahalasztás A már befizetett vizsgát egy alkalommal, a következő vizsgaidőszakra lehet elhalasztani, orvosi, iskolai vagy munkahelyi igazolás bemutatásával. Halasztási kérelmet legkésőbb a vizsgaidőszak utolsó napján fogadunk el. A halasztott vizsga esetében a vizsgázónak ki kell fizetnie az esetleges vizsgadíj-különbözetet, és a következő jelentkezési időszakban ismét személyesen be kell iratkoznia a vizsgára, tehát az átjelentkezés nem automatikus. Már halasztott vizsga további halasztására nincs lehetőség.

A vizsgadíj visszatérítése A vizsgadíj visszatérítésére nincs lehetőség. A befizetett vizsgadíj ellenében a vizsgázó csak vizsgahalasztási lehetőségével élhet.

A vizsga lebonyolítása Az írásbeli vizsga pontos időpontját a vizsgázók a beiratkozáskor tudják meg, a szóbeli vizsga beosztására a beiratkozás lezárása után kerül sor. Ekkor a vizsgázó a beiratkozáskor kapott regisztrációs száma alapján megtekintheti szóbeli vizsgája pontos időpontját a Francia Intézet hirdetőtábláján vagy honlapján. A vizsgázónak a vizsga megkezdése előtt fényképes igazolvánnyal kell igazolnia személyazonosságát. A halott szöveg értését, az írásbeli szövegértést és az íráskészséget vizsgáló vizsgarészek közvetlen egymás után zajlanak, a vizsgarészek között a termet elhagyni nem lehet. A szóbeli vizsga előtt ismét sor kerül a szemályazonosság igazolására. A vizsgák során a szótár használata nem megengedett. A szóbeli felkészülés után a vizsgázó csak saját jegyzeteit viheti magával a vizsgabizottság elé.

Eredmények Az eredmények a vizsgaidőszak lezárulása után legkésőbb három héttel kerülnek kihirdetésre. Az eredményeket a Francia Intézet hirdetőtábláján vagy honlapján lehet megtekinteni a regisztrációs szám alapján. Az eredményekről telefonon nem adunk felvilágosítást.

A dolgozatok megtekintése A dolgozatok megtekintésére az eredmények kihirdetése utáni két hétben van lehetőség írásos kérvény benyújtásával, előre egyeztetett időpontban. A dolgozatot csak a vizsgázónak - kiskorú vizsgázó esetében a szülők jelen lehetnek - van joga megtekinteni a Francia Intézet által kijelölt konzulens jelenlétében. A megtekintés maximális időtartama 45 perc.

Fellebbezés A sikertelen vizsgát tett vizsgázóknak jogukban áll az eredmény kihirdetését követő 10 munkanapon belül jogszabálysértés vagy számszaki hiba okán fellebbezni. A postán küldött felülvizsgálati kérelem előterjesztésének időpontjaként a postára adás napját kell tekinteni. A fellebezést az erre rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani, melyet a Francia Intézet tanulmányi osztályán lehet beszerezni vagy a cours@inst-france.hu e-mail címen lehet igényelni. A fellebbezést első fokon a Vizsgaközpont vezetője, másodfokon pedig a NYAK vezetője bírálja el.

Bizonyítvány A vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó az elérhető maximális 100 pontból legalább 50-et elér, illetve egyik részvizsgára sem kap 5 pontnál kevesebbet. A vizsgázó a bizonyítványt a Francia Intézet tanulmányi osztályán veheti át nyitva tartási időben. Az a vizsgázó, aki bármelyik államilag elismert nyelvvizsgarendszerben az ország bármelyik vizsgahelyén 2009. àprilis 01. után nyelvvizsgát tesz, sikeres vizsgáról csak akkor kaphat bizonyítványt, ha minden egyes vizsgarészben (olvasás, írás, hallás, beszéd és - kétnyelvű vizsga esetén – a közvetítés) eléri a maximális pontszámnak legalább a 40%-át. Gérer cet article (410) Recalculer cette page visites : 3 ; popularité : 1