AllianceFrançaise Magyarország

a kulturális alternativa

logo accueilGyőrNyelvvizsgák › Nyelvvizsgaszabályzat

Nyelvvizsgaszabályzat

Vizsgaszabályzat

Vizsgaidőpontok

Egy adott tanév alatt (szeptembertől augusztusig tartó időszak) két alkalommal lehet vizsgát tenni egyes vizsgatípusból, a vizsgaidőszakok november (DELF A1/A2/B1/B2), január (DALF C1/C2) illetve május (DELF A1/A2/B1/B2 és DALF C1/C2) hónapokra esnek. A vizsgaidőpontok a Francia Intézet honlapján, szóróanyagokon és az intézet hirdetőtábláján tekinthetők meg.

Vizsgadíjak

Az aktuális vizsgadíj összege megtalálható a Francia Intézet honlapján illetve a vizsgaközpont tájékoztatójában. A vizsgadíjat a beiratkozáskor egy összegben, készpénzben vagy bankkártyával kell kiegyenlíteni.

Jelentkezés

A vizsgákra a jelentkezés az előre meghirdetett időpontokban zajlik. A jelentkezési határidők megtalálhatók a Francia Intézet honlapján illetve a vizsgaközpont tájékoztatójában.

Vizsgahalasztás

A már befizetett vizsgát egy alkalommal, a következő vizsgaidőszakra lehet elhalasztani, orvosi, iskolai vagy munkahelyi igazolás bemutatásával. Halasztási kérelmet legkésőbb a vizsgaidőszak utolsó napján fogadunk el. A halasztást igazoló dokumentumokat postai úton kell megküldeni a vizsgaközpont vezetőjének. A halasztott vizsga esetében a vizsgázónak ki kell fizetnie az esetleges vizsgadíj-különbözetet, és a következő jelentkezési időszakban ismét személyesen be kell iratkoznia a vizsgára, tehát az átjelentkezés nem automatikus. Már halasztott vizsga további halasztására nincs lehetőség.

A vizsgadíj visszatérítése

A vizsgadíj visszatérítésére nincs lehetőség. A befizetett vizsgadíj ellenében a vizsgázó csak vizsgahalasztási lehetőségével élhet.

A vizsga lebonyolítása

Az írásbeli vizsga pontos időpontját a vizsgázók a beiratkozáskor tudják meg, a szóbeli vizsga beosztására a beiratkozás lezárása után kerül sor. Ekkor a vizsgázó a beiratkozáskor kapott vizsgaazonosító szám alapján megtekintheti szóbeli vizsgája pontos időpontját a Francia Intézet honlapján, valamint a vizsgára behívó levelet e-mail-ben is megkapja személyre szólóan.
A vizsgázónak a vizsga megkezdése előtt fényképes igazolvánnyal kell igazolnia személyazonosságát. A hallott szöveg értését, az írásbeli szövegértést és az íráskészséget vizsgáló vizsgarészek közvetlen egymás után zajlanak, a vizsgarészek között a termet elhagyni nem lehet. A szóbeli vizsga előtt ismét sor kerül a személyazonosság igazolására.
A vizsgák során a szótár használata nem megengedett. A szóbeli felkészülés után a vizsgázó csak saját jegyzeteit viheti magával a vizsgabizottság elé.

Eredmények

Az eredmények a vizsgaidőszak lezárulása után legkésőbb három héttel kerülnek kihirdetésre. Az eredményeket e-mailben küldjük ki egyesével mindenkinek, valamint meg lehet őket tekinteni a Vizsgaközpont hirdetőtábláján vagy honlapján a vizsgaazonosító szám alapján. Az eredményekről telefonon nem adunk felvilágosítást.

A dolgozatok megtekintése
A vizsgázónak az eredmények kihirdetését követő két héten belül meghatározott megtekintési napokon, előzetes bejelentkezés után lehetősége van az értékelt vizsgafeladatok megtekintésére. Bejelentkezni személyesen vagy e-mailben lehet, a vizsgán kapott vizsgaazonosító szám megjelölésével. A megtekintés időtartama maximum 45 perc. A dolgozatot csak a vizsgázónak van joga megtekinteni a Vizsgaközpont által kijelölt konzulens jelenlétében. Az értékelés megértését a rendelkezésre bocsátott javító kulcsok (megoldások) és javítási szempontok segítik. A vizsgázó a vizsgaközpont által biztosított eszközökkel (írószer, papír), és kizárólag a saját megoldásairól készíthet jegyzetet (mindarról, amit ő írt a vizsgalapra). A dolgozatról fénymásolatot vagy fotót a vizsgázó nem készíthet az esélyegyenlőség elvének biztosítása érdekében. Távozás előtt a vizsgázó köteles jegyzeteit bemutatni a megtekintést vezető konzulensnek, aki azokat ellenőrzi és aláírásával ellátja. Egyben a vizsgázó aláírja a megtekintési nyilatkozatot. Amennyiben a vizsgázó nem csak a saját megoldásairól, hanem a feladatokról is készített jegyzetet, jegyzetét nem tarthatja meg, kötelesek azokat a konzulensnek leadni. Az eseményt jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

Fellebbezés
A sikertelen vizsgát tett vizsgázóknak jogukban áll az eredmény kihirdetését követő 15 napon belül a vizsga értékelésére, jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történő hivatkozással felülvizsgálati kérelemmel élniük, függetlenül attól, hogy a vizsgázók a dolgozatukat megtekintették-e.
A kérelmet a Felülvizsgálati kérelem űrlapon a vizsgaközpont vezetőjéhez kell benyújtani. A postán küldött felülvizsgálati kérelem előterjesztésének időpontjaként a postára adás napját kell tekinteni. Amennyiben a felülvizsgálati kérelem a vizsga értékelésére vonatkozik, a felülvizsgálati eljárás a dolgozat újraértékelését jelenti, de ez nem díjköteles. A vizsgaközpont vezetője a felülvizsgálati kérelem tárgyában annak benyújtásától számított 15 napon belül hozza meg döntését, melyről a vizsgázót írásban értesíti. Amennyiben a kérelemben foglaltakkal egyetért, intézkedik az eredmény módosításáról, valamint sikeresnek ítélt vizsga esetében a bizonyítvány kiállításáról. A vizsgázó a felülvizsgálati kérelem tárgyában hozott döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül az Oktatási Hivatalhoz címzett – de a vizsgaközpontnál két példányban előterjesztett panasszal élhet jogszabálysértésre vagy eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történő hivatkozással. A fellebbezés illetékköteles, melynek összege 5.000,- Ft, azaz ötezer forint, amelyet az Oktatási Hivatal 10032000-00282637-00000000 számú számlájára kell befizetni „nyelvvizsga fellebbezés” megjegyzéssel. A panaszt az OH Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ bírálja el a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 102-105. §-ai szerint.

Bizonyítvány

A sikeresen vizsgázó három dokumentumot tudhat magáénak: egy francia igazolást, arról hogy a vizsga sikerült (ez az igazolás az eredmények kihirdetése után rögtön felvehető a Vizsgaközpontban és a végleges francia bizonyítvány megérkezéséig ez igazolja a vizsga sikerességét), egy francia diplomát (amit egy e-mail értesítést követően lehet felvenni a Vizsgaközpontban) és egy akkreditált magyar nyelvvizsgabizonyítványt (melyet szintén egy e-mail-ben kiküldött értesítés után lehet felvenni a Vizsgaközpontban). Bármely dokumentumot meghatalmazott személy is felveheti érvényes meghatalmazással.

A vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó az elérhető maximális 100 pontból legalább 50-et elér, illetve egyik részvizsgára sem kap 5 pontnál kevesebbet. A vizsgázó a bizonyítványt a Francia Intézet Nyelviskolájában veheti át nyitvatartási időben.
Az a vizsgázó, aki bármelyik államilag elismert nyelvvizsgarendszerben az ország bármelyik vizsgahelyén 2009. április 01. után nyelvvizsgát tesz, sikeres vizsgáról csak akkor kaphat magyar nyelvű akkreditált bizonyítványt, ha minden egyes vizsgarészben (olvasás, írás, hallás, beszéd és - kétnyelvű vizsga esetén – a közvetítés) eléri a maximális pontszámnak legalább a 40%-át, azaz minimum 10 pontot.